เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
การขอรับรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายสามารถติดต่อขอรับแบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ๑.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๑ ชุด ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด ๓.ใบรับรองแพทย์ (แพทย์ต้องระบุว่า แขนทั้งสองข้างใช้งานได้ตามปกติ) ๔.รูปถ่ายเต็มตัวของคนพิการ จำนวน ๑ รูป
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
12 3