เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า