เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอรไพลิน ปิ่นทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวมัลลิกา มะนะกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน