เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นางสาวศศิประภา เครือหอม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โทร. 09-5876-0702
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
นายธรรมรัตน์ ดอกชะเอม
คนงานประจำรถขยะ
นายจุลจิตต์ อยู่โพธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพิเชษฐ์ ลายละเอียด
คนงานประจำรถขยะ