เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
เทศบาลตำบลวังหว้า เยี่ยมบ้านคนพิการขอรถโยก

การขอรับรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ
ผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายสามารถติดต่อขอรับแบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
๑.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๑ ชุด
๒.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๓.ใบรับรองแพทย์ (แพทย์ต้องระบุว่า แขนทั้งสองข้างใช้งานได้ตามปกติ)
๔.รูปถ่ายเต็มตัวของคนพิการ จำนวน ๑ รูป