เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 -2562)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
๒. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถ้วนหน้า
๓. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. สร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็งเพื่อห่างไกลยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ การกีฬา
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
๔. ส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
๓. พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ