เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
เทศบาลตำบลวังหว้า แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผู้ป่วยติดเตียง