เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

วิสัยทัศน์
"ตำบลวังหว้าน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ควบคู่วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่ายั่งยืน"

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น


1. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
2. การสร้างความเข็มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่และที่ได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น
3. การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
4. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข็มแข็ง ปลอดภัยและสามารถพึ่งตนเองได้
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุข การกีฬา การพัฒนาผลผลิตและอาชีพตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม