เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า