เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นายสุชาติ หงวนตัด
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
โทร.08-1830-1499
นายมาโนช คุณาวิศรุต
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
โทร.08-1880-1159
นายสุทธิรักส์ ตราทอง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
โทร.09-1713-2382
นายรังสรรค์ รัตนโชติพาณิช
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทร.08-3559-4169
นายพิมล แสงอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทร.08-9255-9840
นายบุญเลิศ แตงพวง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทร.08-8458-7587
นายชรินทร์ แตงอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทร.08-0655-0865
นายบุญส่ง อินสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทร.08-1981-3748
นายณรงศักดิ์ สังวาลทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทร.08-6173-7283
นายพนม บุญศรีวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทร.09-2504-8780
นางคำนึง เปรมทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทร.08-6130-9658
นางอนัญญาอินทชาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทร.08-5298-5858