เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัังที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า