เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า