เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นางสาวสิริลักษณ์ พรทิพย์ศิริกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร.06-3894-5395
นายภวัต แก้วมณี
นักสันทนาการชำนาญการ
นายธนฤต ศรีทองปลอด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอำไพ สว่างศรี
ครูอันดับ คศ.1
นางสายจิตร แมตเมือง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนัญญาพร สุมานิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)