เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

คำแถลงนโยบาย
ของนายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ต่อสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
………………………………………………………………….


เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลวังหว้าที่เคารพ
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผมเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
บัดนี้กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลวังหว้า โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบถึงเจตนารมณ์แลยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลวังหว้าให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตำบลวังหว้า
นโยบายการบริหารเทศบาลตำบลวังหว้า ได้มาจากการที่กระผมและคณะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนนำปัญหาเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบาย โดยยึดหลักความจริงใจ โปร่งใส เป็นธรรม นำพัฒนา ยึดประชาธิปไตย ไม่เผด็จการ มาใช้ในการบริหาร ตามที่ได้ให้สัญญากับประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและรายงานต่อสภาเทศบาลทราบในโอกาสต่อไป
ท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผมขอเรียนให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของนโยบายที่แถลงในวันนี้ ๓ ประการคือ
ประการที่๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีมาตรฐาน เสมอภาค เป็นธรรม โดยใช้เทศบาลตำบลวังหว้าเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ในการเพิ่มศักยาภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ประการที่๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีอาชีพที่มั่นคงและมีความปลอดภัย
ประการที่๓ เพื่อให้เทศบาลตำบลวังหว้าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นเทศบาลที่น่าอยู่และสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
ท่านประธานสภาที่เคารพ
เพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลตำบลวังหว้าสามารถบรรลุถึงภารกิจและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีตำบลวังหว้าแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลวังหว้าดังนี้
๑. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง การคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบ
สาธารณูปกร การบริหารการจัดการน้ำ และระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของตำบลวังหว้า

๑.๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของท้องถิ่น
๑.๒ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนหินคลุก เป็นเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ครอบคลุมพื้นที่บริการ อย่างเท่าเทียมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน วางระบบประปาส่วนภูมิภาคในตำบลวังหว้า เพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชน
๑.๔ ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งเขต
เทศบาลตำบลวังหว้า
๑.๕ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๑.๖ พัฒนาระบบผันน้ำเพื่อการเกษตร
๑.๗ ติดตั้ง ไฟ ป้าย สัญญาณจราจร กล้องวงจรปิด ในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๑.๘ ควบคุมการขยายตัวของเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. นโยบายการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งสร้างจริยธรรม สร้าง
ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและดำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
๒.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นเด็กนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีพลัง ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย
๒.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ
ด้านในการเข้าเรียนระดับปฐมวัย
๒.๓จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้พร้อมตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๔ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทำให้ครูมีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน
๓.นโยบายเศรษฐกิจ
เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก จัดหาพื้นที่สำหรับค้าขายเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนายกระดับรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม การรวมกลุ่มอาชีพโดยการจดทะเบียนกลุ่มกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ สนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอื่นๆที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
๓.๓ ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากครัวเรือน โดยการดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติท้องถิ่น
๓.๔ ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนและใช้ในการประกอบอาชีพ
๓.๕ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง


๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัยให้มีคุณภาพสังคมที่ดีโดยการดูแลป้องกันและควบคุมมลพิษไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งขยะมูลฝอย น้ำเสีย ฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น เร่งจัดหาและสร้างสถานที่ให้กับประชาชนได้ออกกำลังกายและพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดี รณรงค์ป้องกันให้ประชาชนห่างไกลโรคร้ายที่อาจทำให้เสียชีวิต ดูแลสงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาสทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ให้อยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหายาเสพติด สร้างความมั่นใจให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนมีความสุขเมื่ออาศัยอยู่ในตำบลวังหว้าและเป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
๔.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๔.๒บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำเสีย กลิ่นเหม็น ฝุ่นละอองเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
๔.๓ ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านให้พร้อมใช้งาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน และจัดหาสถานที่ออกกำลังกายให้แก่ประชาชนเพิ่มเติม
๔.๔ เพิ่มศักยาภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ให้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยสนับสนุนการทำงานของเทศบาล จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชน
๔.๕ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบกำหนดอย่างทั่วถึง
๔.๖ สงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เพศ วัย ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญและเข้าถึงบริการจากรัฐ อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
๔.๗ สนับสนุนส่งเสริมพลังเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้กับสังคม
๔.๘ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว เป็นเกราะป้องกันให้แก่เด็ก เยาวชน ห่างไกลอบายมุข สารเสพติดและสารอันตรายจากภัยสังคม
๔.๙ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑๐ ส่งเสริมให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด
๔.๑๑ ส่งเสริมสิทธิพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการทำงาน ของกลุ่มองค์กรสตรีให้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
๔.๑๒ สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
๔.๑๓ สนับสนุนการสร้างศูนย์อะคาเดมี่ฟุตบอล สำหรับเยาวชน ตำบลวังหว้า
๔.๑๔ พัฒนาศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลวังหว้า ให้เป็นศูนย์มาตรฐานระดับจังหวัด
๔.๑๕ พัฒนาระบบการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน ด้วยการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน
๔.๑๖ สนับสนุนจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร.ชรบ. และฝ่ายความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔.๑๗ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดในเทศบาล
๔.๑๘ ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น

๕.นโยบายการเมืองการบริหาร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ตามหลัก ธรรมาภิบาลด้วยการพัฒนาศักยาภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วางระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและบริการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้และการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์
๕.๒ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
๕.๓ นำการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ พัฒนาระบบงาน และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ มีการจัดการระบบการบริหาร การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเกิดวามพึงพอใจเมื่อมารับบริการ
๕.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรนำธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
๕.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน การให้บริการ นำองค์กรไปสู่จุดหมาย
๕.๖ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นในการทำงานของเทศบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
๕.๗ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้และให้ความรู้เป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อนำภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น
๕.๘ พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน การจัดซื้อ จัดจ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่างๆของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๕.๙ ปรับปรุงกฎหมายท้องถิ่นที่ออกโดยสภาท้องถิ่นให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๕.๑๐ จัดตั้งชุมชนเพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
๕.๑๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

ท่านประธานสภาที่เคารพ
นโยบายทั้งหมดที่ได้นำเสนอมานี้ได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งความมุ่งมั่นของกระผมและคณะที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบลวังหว้า ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจะได้ดำเนินการให้สอดคล้องแผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อนำไปจัดทำรายละเอียดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาเทศบาลว่าจะบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลวังหว้า ด้วยความสุจริตและมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมุ่งไปสู่ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ขอบคุณครับ