เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
นายกิตติ ทรงพินิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
โทร.08-1385-2884
นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสรรชัย เกิดวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปุณณดา หงวนตัด
นายช่างสำรวจชำนาญงาน