เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ จากบริเวณบ้านนายโกมินทร์ มะลิอ่อง ถึงบริเวณที่นานางธวัลรัตน์ กล้าหาญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๒๓/๒๕๖๖ กำหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ จากบริเวณที่ดินนางสำอางค์ สุขวดี ถึงบริเวณที่ดินนายปลี จำปีเรือง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๖ กำหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ จากบริเวณที่ดินนางจินดา ดอกตาลยงค์ ถึงบริเวณที่ดินนายสมชาย มีดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ กำหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ จากบริเวณที่ดินนางเฉียบ มณีวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนางสายทอง สุพรรณไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๙/๒๕๖๗ กำหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ จากบริเวณที่นานางสาววิมล ศรีชมภู ถึงบริเวณถนน คสล.สายทุ่งรวงทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ กำหนด
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13