เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
การประชุมประชาคม หมู่ 1 ตำบลวังหว้า ประจำปีงบประมาณ2566 หมู่ 1 - 7(ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2565)