เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการประชาชน ตามภารกิจของเทศบาลตำบลวังหว้า ที่ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน