เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นิติกร (ปก./ชก.)