เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (กรณีว่างใหม่) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)