เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560 ด้วยเทศบาลตำบลวังหว้า ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี ว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

         ด้วยเทศบาลตำบลวังหว้า ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี ว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลบังคับใช้ทันที
* ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม (ตามลิ้งที่แนบมานี้)
http://www.dpt.go.th/knowledges/TCplanning/know08.html