เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ฉบับที่ 14/2565 วันที่ 19 เมษายน 2565 การจัดเก็บขยะของตำบลวังหว้า