เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ฉบับที่ 9/2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตราฐานเกษตรอินทรีย์