เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
ฉบับที่ 7/2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มาตราการเพื่อความปลอดภัยและมาตราการป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)ในเทศกาลวันลอยกระทง