เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2