เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕