เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)