เทศบาลตำบลวังหว้า
Wangwa Subdistrict Municipality
นายปริญญา วราสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า
เจดีย์กลางน้ำวัดบ้านกร่าง

เจดีย์กลางน้ำวัดบ้านกร่าง

          อยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำด้านใต้ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 มีอายุราว 150 ปี เดิมตั้งอยู่กลางแม่น้ำท่าจีน สร้างขึ้นไว้สำหรับประชาชนมาสักการะในวันลอยกระทง แต่เนื่องจากกระแสน้ำเปลี่ยนทิศ จึงทำให้พระเจดีย์มาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ราชกาลที่ 5 เสด็จทรงนมัสการเจดีย์กลางน้ำองค์นี้ คราวเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรี เมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ.2451 และตั้งพลับพลาที่ตำบลบ้านกร่าง