พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 2019-06-30 2291  
2 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2019-06-29 2272  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-26 2272  
4 เทศบาลตำบลวังหว้า แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2019-06-26 2287  
5 เทศบาลตำบลวังหว้า แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2019-06-26 2290  
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวังหว้าและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-11-12 2286  
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวังหว้าและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-08-10 2262  
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวังหว้าและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-11 2261  
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวังหว้าและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-01-31 2277  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-10-18 5588  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - มีนาคม พ.ศ. 2561) 2018-04-27 5525  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2017-10-12 5497  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-10-05 4089  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังหว้าว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า 2017-10-05 4014  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 2017-10-05 4082  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลวังหว้า 2017-10-03 4029  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำหรับการบริหารราชการของเทศบาลตำบลวังหว้า 2017-10-03 4067  
18 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ 2018-01-22 4387  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ 2018-01-22 4298  
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2017-11-01 4396  
หน้าแรก << ก่อนหน้า