หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลวังหว้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-12-03 15  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-11-30 15  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-11-30 15  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-11-30 151  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๕๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-11-16 161  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕ 2018-11-20 163  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-10-31 173  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-10-31 169  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-10-31 168  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-10-31 166  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ 2018-11-06 246  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ 2018-11-06 251  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๗๔๐ รหัสครุภัณฑ์ ๑๐๐-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-10-17 269  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-10-16 267  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2018-10-01 419  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-10-01 417  
17 ประกาศเทศบาลดำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-10-01 455  
18 ประกาศเทศบาลดำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-10-01 453  
19 ประกาศเทศบาลดำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-10-01 457  
20 ประกาศเทศบาลดำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-09-24 457