พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง (ของปีงบประมาณ 2563) 2019-10-02 19  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 2020-01-02 46  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-12-25 41  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-12-26 0  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-12-25 48  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-12-25 56  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-12-16 43  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-11-29 45  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-10-31 38  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๑๓ และ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๑ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-11-26 43  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-11-22 41  
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-11-29 58  
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-11-29 65  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-11-21 94  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-๓๑๕ NV ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-11-14 96  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกCANON ๓๓๗ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ (Canon LBP ๑๕๑DW) ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-11-14 91  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกCANON ๓๓๗ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ (Canon LBP ๑๕๑DW) ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-11-14 98  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ สายทางเข้าวัดคลองชะโด 2019-11-11 93  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-10-31 101  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-10-31 95