พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะและหัวโคมถนน จำนวน ๑๒๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-07-03 0  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-07-02 0  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-06-29 0  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกวกราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-02 2  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-06-29 1  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๕๐ สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-06-29 1  
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-06-29 2  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 2020-06-01 6  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-06-24 6  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-06-19 7  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-06-16 7  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๕๐ สุพรรณบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-06-11 6  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะท่ากุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลวังหว้า 2020-06-11 7  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-28 11  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-28 7  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๕๐ สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-28 12  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ของโครงการตู้ปันสุข เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-21 7  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัส ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๙ กองคลัง 2020-05-22 47  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-28 44  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัส ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๘ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-05-22 42