พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-08-13 1  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-06 0  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและชุดตรวจสารไอโอดีนในเกลือปรุงอาหาร(ในโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-06 1  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-07-26 0  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ ท่าตาเซ่ ) 2019-08-01 16  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๓ ) 2019-08-01 16  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-07-31 16  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนสิงหาคม 2562) 2019-07-31 16  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-07-01 16  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-07-25 16  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี อี ( LED TV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-07-24 16  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-07-23 16  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ ) 2019-07-10 21  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-07-05 19  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-06-28 17  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ ) 2019-06-27 18  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนกรกฎาคม 2562) 2019-06-28 18  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๔๒-๐๐๐๑ ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-11 20  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-06-17 18  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-05-31 29