หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๕๐ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-05-11 1  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-28 8  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 2021-04-05 8  
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-28 7  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการจ้างออกแบบ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า 2021-04-07 8  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-21 10  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-20 11  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-20 11  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Canon ๓๓๗ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Canon LBP ๑๕๑ DW) กองการศึกษา เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-20 9  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Canon ๓๓๗ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Canon LBP ๑๕๑ DW) สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-20 11  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองในอากาศ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-19 12  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-19 13  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-19 14  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 2021-03-31 18  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-03-30 20  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-03-29 16  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้งและจ้างเหมายานพาหนะสำหรับขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์จากศูนย์ฯ ไปหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-03-25 18  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๕๐ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-03-18 21  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-03-10 25  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-03-08 24