หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-02-14 1  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-02-01 8  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-01-31 8  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-02-06 8  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-02-02 11  
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อาหารเสริมนม) 2017-11-01 75  
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2017-10-02 81  
8 โครงการซ่อมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๖ 2017-08-15 85  
9 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ 2017-08-01 81  
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 2017-07-26 83  
11 การเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 2016-03-10 90  
12 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย, เสาธง,พร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ 2017-06-26 91  
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย, เสาธง,พร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ 2017-06-15 87  
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ 2017-04-11 92  
15 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ ๑ 2017-04-04 90  
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคาดเหมืองคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2 2017-02-17 99  
17 ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2 2017-02-17 91  
18 ราคากลาง โครงการดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า 2016-04-12 94  
19 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่สร้างดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า 2016-04-12 98  
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม 2016-03-08 108