หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๔ (ผู้รับจ้างส่งงานและกำหนดตรวจรับงาน) 2021-12-03 0  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-29 0  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-29 0  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑ (ผู้รับจ้างส่งงานและกำหนดตรวจรับงานจ้าง) 2021-12-01 0  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-29 1  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าหรือวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-29 1  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าหรือวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-29 1  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๔ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-12 1  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (โครงการขยายถนนพร้อมดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ ๗ ) 2021-11-09 3  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๔ ถนนสายคันคลอง ๑ ขวา ) 2021-11-05 5  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-28 5  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 2021-10-28 5  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าหรือวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ้างนายเพิ่มพล ดาราช) 2021-10-28 6  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าหรือวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขนและทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จ้างนายศุภากร สุดแสวง) 2021-10-28 5  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ สายประชาสรรค์ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 2021-11-01 5  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-28 5  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 2021-10-04 5  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๒ (ผู้รับจ้างส่งงานและกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการฯ) 2021-10-27 6  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๔,๕,๗ จำนวน ๗ สาย (ผู้รับจ้างส่งงานและกำหนดตรวจรับงาน) 2021-10-15 10  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ ๓ จำนวน ๓ สาย (ผู้รับจ้างส่งงานและกำหนดตรวจรับงาน) 2021-10-15 10