พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-10-01 216  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-01 221  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ สายท่าตาเซ่ (ผู้รับจ้างส่งงานและกำหนดตรวจงานจ้าง) 2019-09-20 451  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ สายประชาสรรค์ ๑ (ผู้รับจ้างส่งงานและกำหนดตรวจงานจ้าง) 2019-09-20 468  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-09-10 599  
6 การกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลวังหว้า 2019-01-03 600  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-09-05 923  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒) 2019-08-30 1106  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0000-00-00 1113  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๗๔๐ สุพรรณบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-20 1249  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-23 1260  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-23 1275  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะยางรถยนต์มีขาตั้งพร้อมฝาปิด ขนาดความจุ ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๗๐ ชุด ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-22 1243  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-19 1254  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-19 1256  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-19 1251  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-19 1232  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-16 1265  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-08-13 1250  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ สายท่าตาเซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-08-06 1270