พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลวังหว้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๕ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0000-00-00 19  
2 ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-24 120  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-30 118  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-30 122  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๕ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-30 119  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-30 115  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบัาพร้อมใบรับรองการฉีดวัคซีนและเหรียญห้อยคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-22 348  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-04-02 522  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-03-28 517  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-03-06 515  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒) 2019-03-28 511  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒) 2019-03-28 517  
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ 2019-03-27 509  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดและล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสเครื่องปรับอากาศ ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๖ และ ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-03-19 524  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-03-18 515  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๙ 2019-03-18 516  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๕๐ สุพรรณบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-03-15 520  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมประตูกระจกด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-03-14 515  
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Canon ๓๓๗ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Canon LBP ๑๕๑DW จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-03-04 1036  
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2019-02-28 1019