หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-01 0  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ กองคลัง เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 0  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 0  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 0  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 0  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดเทศบาล) 2022-06-29 0  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 2022-06-29 0  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) 2022-07-01 2  
9 ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid 2022-06-30 2  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการขยายถนนพร้อมดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ ๗ (ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างและกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง) 2022-06-28 3  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมทางเท้า หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-06-23 4  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ 2022-06-14 3  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-20 4  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลวังหว้า หมู่ที่ ๒ - ๗ จำนวน ๕๖ สาย (ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างและกำหนดตรวจรับงานจ้าง) 2022-06-21 5  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-17 5  
16 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-17 4  
17 ระกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16 5  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะยางรถยนต์มีขาตั้งพร้อมฝาปิด ขนาดความจุ ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16 6  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมทางเท้า หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหว้า ) 2022-06-14 5  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-14 6