หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 โครงการซ่อมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๖ 2017-08-15 6  
2 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ 2017-08-01 4  
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 2017-07-26 3  
4 การเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 2016-03-10 5  
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย, เสาธง,พร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ 2017-06-26 5  
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย, เสาธง,พร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ 2017-06-15 4  
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ 2017-04-11 7  
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ ๑ 2017-04-04 7  
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคาดเหมืองคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2 2017-02-17 13  
10 ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2 2017-02-17 12  
11 ราคากลาง โครงการดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า 2016-04-12 18  
12 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่สร้างดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า 2016-04-12 16  
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม 2016-03-08 19  
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม 2016-03-08 20  
15 ประการศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า 2016-02-24 18  
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2ตำบลวังหว้า 2016-02-24 17  
17 ประกาศสอบราคาจ้างและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองชะโดฯ 2015-10-06 22  
18 ประกาศสอบราคาจ้างและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกชลประทาน-ว 2015-10-06 22  
19 ประกาศสอบราคาจ้างและราคากลางโครงการดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ 7 2015-04-23 34  
20 ราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2-7 ตำบลวังหว้า 2015-02-17 65