พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม2562-มีนาคม 2563) 2020-07-13 3  
2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวังหว้า 2020-07-13 2  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-06-04 6  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการประกอบกิจการโรงงานในสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า 2020-05-07 43  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน หรือเปลี่ยนการใช้อาคารหรือดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถแล 2020-05-07 44  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการแจ้งประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง และแจ้งประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน (ค ลักษณะที่ ๑ , ง และ 2020-05-07 44  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า 2020-05-07 48  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า 2020-05-07 42  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า 2020-05-07 45  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า 2020-05-07 44  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพานิชย์ ตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง หรือเลิกประประกอบพานิชยกิจในสำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า 2020-05-07 44  
12 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การขออนุญาตทำการโฆษณามช้เครื่องขยายเสียงและภาษีป้ายในสำนักงานเทศบาลตำบลวั 2020-05-07 46  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) กรณีได้รับผลกระทบจากการใช้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-05-05 49  
14 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดที่ 30 กันยายน 2562 2020-03-24 60  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-02-17 76  
16 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลวังหว้า 2019-07-11 2318  
17 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2019-06-30 2311  
18 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2019-06-30 2300  
19 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-06-30 2303  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-06-30 2286