หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2016-09-28 11  
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2015-09-23 19  
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 2014-10-15 68  
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2014-10-15 67  
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2014-10-15 62  
6 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562) 2014-10-15 63  
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 2014-10-15 69  
8 ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเทศบา 2013-11-06 66  
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 2013-11-06 111  
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2013-11-06 114  
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2013-11-06 90  
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2012-12-11 125  
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 2012-12-11 111  
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 -2557) ประจำปีงบประมาณ 2555 2012-12-11 133  
15 ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 2012-10-02 92  
16 ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 2011-11-15 107