พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลวังหว้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-10-18 3098  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - มีนาคม พ.ศ. 2561) 2018-04-27 3061  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2017-10-12 3050  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-10-05 3105  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังหว้าว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า 2017-10-05 3021  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 2017-10-05 3093  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลวังหว้า 2017-10-03 3052  
8 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำหรับการบริหารราชการของเทศบาลตำบลวังหว้า 2017-10-03 3086  
9 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ 2018-01-22 3372  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ 2018-01-22 3318  
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2017-11-01 3396  
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งศิลปะด้วยโฟมฯ 2017-10-19 3416  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2017-10-03 3383  
14 ประกาศบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังหว้า 2016-10-03 3426  
15 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2017-04-04 3405  
16 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2016-09-28 3513  
17 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2015-09-23 3497  
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 2014-10-15 3562  
19 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2014-10-15 3468  
20 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2014-10-15 3518