หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ 2021-03-05 22  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ 2021-03-01 22  
3 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2020-12-08 37  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2020-10-30 45  
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 2020-10-01 50  
6 รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เทศบาลตำบลวังหว้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-02-24 62  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2020-09-01 59  
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-20 62  
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-07-15 55  
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-05-28 49  
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุม สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๒ ของสภาเทศบาลตำบลวังหว้า 2019-02-28 45  
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-28 50  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 2016-01-05 57  
14 ประกาศเทศบาลตําบลวังหว้า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งในการจัดซ้ือจัดจ้าง 2019-10-18 60  
15 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2020-07-15 62  
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-10-03 70  
17 ประกาศเทศบาลตําบลวังหว้า เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 2019-10-18 71  
18 ประกาศเทศบาลตําบลวังหว้า เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลวังหว้า 2019-10-18 73  
19 ประกาศเทศบาลตําบลวังหว้า เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 2019-10-18 65  
20 ประกาศเทศบาลตําบลวังหว้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-10-18 59