หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ฉบับที่ 1/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลวังหว้า ขอเชิญชวนบุคคลฯลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับที่ 1/2565  
   
2
ฉบับที่ 2/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
   
3
ฉบับที่ 3/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม ม. ราชมงคลสุวรรณภูมิ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการตลาดช่องทางออนไลน์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
   
4
ฉบับที่ 4/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ขยายระยะเวลาผ่อนเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  
   
5
ฉบับที่ 5/2565 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังหว้า เสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
6
ฉบับที่ 6/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลวังหว้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ เปิดโครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
   
7
ฉบับที่ 7/2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มาตราการเพื่อความปลอดภัยและมาตราการป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)ในเทศกาลวันลอยกระทง  
   
8
ฉบับที่ 8/2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 อบจ.สุพรรณบุรีร่วมกับอำเภอศรีประจันต์และเทศบาลตำบลวังหว้าส่งมอบความห่วงใยแก่ผู้ประสบภับพิบัติ(อุทกภัย)  
   
9
ฉบับที่ 9/2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตราฐานเกษตรอินทรีย์  
   
10
ฉบับที่ 10/2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อำเภอศรีประจันต์และเทศบาลตำบลวังหว้าส่งมอบความห่วงใยแก่ผู้ประสบภับพิบัติ(อุทกภัย)  
   
11
ฉบับที่ 11/2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลวังหว้าช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเงินเยียวยา 2,000 บาทในช่วงสถานการ์โควิค-19  
   
12
ฉบับพิเศษ/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของตำบล