หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานกรบริการประชาชน ลงวันที่ [ 2014-11-21 11:35:10 ]
   
2
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ลงวันที่ [ 2015-11-27 10:21:57 ]
   
3
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า ลงวันที่ [ 2014-11-24 10:05:54 ]
   
4
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลงวันที่ [ 2014-11-21 10:34:45 ]
   
5
ขั้นตอนการขอรับบริการ ลงวันที่ [ 2014-11-21 11:38:57 ]
   
6
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ [ 2015-11-27 10:15:09 ]
   
7
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน ลงวันที่ [ 2014-11-21 14:05:21 ]
   
8
ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนพานิช ลงวันที่ [ 2015-01-07 09:21:33 ]
   
9
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ลงวันที่ [ 2015-12-01 17:28:00 ]
   
10
แผ่นพับ ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ลงวันที่ [ 2014-10-26 15:18:46 ]
   
11
แผ่นพับ ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการ การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ลงวันที่ [ 2014-10-26 15:20:53 ]
   
12
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ลงวันที่ [ 0201-09-05 13:06:02 ]