พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุและผุ้พิการต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ของเทศบาลตำบลวังหว้า ลงวันที่ [ 2019-06-27 13:48:31 ]
   
2
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานกรบริการประชาชน ลงวันที่ [ 2014-11-21 11:35:10 ]
   
3
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ลงวันที่ [ 2015-11-27 10:21:57 ]
   
4
แผ่นพับป้องกันและระงับอัคคีภัย ลงวันที่ [ 2018-06-21 08:49:06 ]
   
5
แผ่นพับวิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ลงวันที่ [ 2018-06-21 08:59:10 ]
   
6
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลงวันที่ [ 2014-11-21 10:34:45 ]
   
7
ขั้นตอนการขอรับบริการ ลงวันที่ [ 2014-11-21 11:38:57 ]
   
8
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน ลงวันที่ [ 2014-11-21 14:05:21 ]
   
9
ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนพานิช ลงวันที่ [ 2015-01-07 09:21:33 ]
   
10
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การมอบอำนาจของนายกให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ [ 2016-10-10 16:25:21 ]
   
11
คำสั่งเทศบาลตำบลวังหว้า ที่ ๑๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ลงวันที่ [ 2016-10-03 16:23:50 ]
   
12
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ลงวันที่ [ 0201-09-05 13:06:02 ]
   
13
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ขอเชิญชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินท้องถิ่น ลงวันที่ [ 2016-12-01 13:02:46 ]
   
14
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ลงวันที่ [ 2017-09-05 13:05:05 ]
   
15
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ลงวันที่ [ 2017-05-23 10:32:53 ]
   
16
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-10-22 15:47:32 ]
   
17
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวังหว้า ลงวันที่ [ 2019-06-20 15:49:39 ]
   
18
สาระน่ารู้การใช้น้ำอย่างประหยัด ลงวันที่ [ 2019-06-18 10:54:47 ]
   
19
วิธีทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย ลงวันที่ [ 2019-06-18 10:55:19 ]
   
20
แผ่นผับ มาตราการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค ลงวันที่ [ 2019-06-22 12:57:32 ]