พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลวังหว้า  
   
2
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์  
   
3
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานตมภารกิจ การจัดเก็บรายได้  
   
4
คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
   
5
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
   
6
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  
   
7
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย  
   
8
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
   
9
คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตประกิบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)  
   
10
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
11
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปฃี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
12
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
   
13
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  
   
14
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
   
15
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ  
   
16
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
   
17
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21