พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-11-08 13:31:05 ]
   
2
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-พ.ศ.2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ลงวันที่ [ 2018-11-08 15:43:09 ]
   
3
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ลงวันที่ [ 2018-11-08 15:44:23 ]
   
4
รายงานการประเมินผลแผนการป้องกันการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน ลงวันที่ [ 2019-06-30 18:47:15 ]
   
5
รายงานการประเมินผลแผนการป้องกันการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ลงวันที่ [ 2019-06-30 18:48:01 ]
   
6
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ [ 2016-11-07 21:42:55 ]
   
7
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ [ 2016-11-09 09:20:53 ]
   
8
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑) ลงวันที่ [ 2018-04-25 11:11:49 ]
   
9
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-พ.ศ.2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลงวันที่ [ 2018-11-08 15:46:44 ]