พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลวังหว้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ให้บริการประชาชนล่วงหน้าก่อนเวลาทำการและเวลาพักเที่ยงด้วยนะค่ะ
  รายละเอียดข่าว :  

การให้บริการประชาชนล่วงหน้าก่อนเวลาทำการและช่วงพักเที่ยง

 

***********************

เทศบาลตำบลวังหว้า มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการประชาชน ด้วยการจัดบริการประชาชนนอกเวลาราชการ ดังนี้

ในช่วงเช้า    (07.30 น. – 08.30 น.)

ในช่วงพักเที่ยง  (12.00 น. – 13.00 น.)

 

วัน

ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่

หมายเหตุ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วันจันทร์

1. นายยุทธนา  ศรีดอกไม้

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

2. นายสรรชัย  เกิดวัน

เจ้าพนักงานธุรการ

 

3. นางสาวนิตยา พรหมศิริ

จนท.วิเคราะห์ นโยบายและแผน

 

วันอังคาร

1. จ่าเอกชัยวัฒน์ จำปีเรือง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

2. นางสาวพัชรี  จิตรนพคุณ

นิติกร

 

3. นางสาวเมตตา  คำเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันพุธ

1. นางสาวสิริลักษณ์ พรทิพย์ศิริกุล

นักวิชาการศึกษา

 

2. นางสาวณฤดี  เผือกประพันธ์

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

 

3. นายสรรชัย  เกิดวัน

เจ้าพนักงานธุรการ

 

วันพฤหัสบดี

1. นายภวัต  แก้วมณี

สันทนาการ

 

2. นางสาวระพีพรรณ  โฉมงาม

บุคลากร

 

3.นายธีระศักดิ์  แสนยบุตร

นายช่างโยธา

 

วันศุกร์

1. นางอังคณา  พระมนตรี

หัวหน้าส่วนการคลัง

 

2. นายธนาวัสน์  บัวนาค

นักพัฒนาชุมชน

 

3. นางสาวปุณณดา  หงวนตัด

ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

   
  [แนบไฟล์] :