พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  รายละเอียดข่าว : คุณสมบัติ ๑.ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ๒.ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี เมื่อหารเฉลี่ยสมาชิกในครอบครัวแล้ว นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย เอกสาร ๑.แบบ ดร.๐๑ แบบ ดร.๐๒ รับที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังหว้า ๒.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ชุด ๓.สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กแรกเกิด จำนวน จำนวน 1 ชุด ๔.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ยื่นลงทะเบียน จำนวน 1 ชุด ๕.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ยื่นลงทะเบียน จำนวน 1 ชุด ๖.สำเนาหน้าบัญชีของผู้ที่ยื่นลงทะเบียน จำนวน 1 ชุด ๗.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด ๘.สำเนาสมุดสุขภาพหรือเอกสารฝากครรภ์ จำนวน 1 ชุด
   
  [แนบไฟล์] :