หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
covid-19
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
itaเทศบาลตำบลวังหว้า
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560
  รายละเอียดข่าว :

 ด้วยเทศบาลตำบลวังหว้า ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี ว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลบังคับใช้ทันที

     * ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม (ตามลิ้งที่แนบมานี้) 

     http://www.dpt.go.th/knowledges/TCplanning/know08.html

   
  [แนบไฟล์] :
     
    - ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม.pdf