พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลวังหว้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออก
  รายละเอียดข่าว :

โครงการ พัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ตารางการดำเนินการฉีดพ่น้ำยากำจัดยุงลายและรณรงค์ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

                 ไตรมาสที่ 1  กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ระหว่าวันที่ 23 -27 พฤศจิกายน 2558

                 ไตรมาสที่ 2  กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลายตามครัวเรือน วัดและโรงเรียน พร้อมทั้งการใส่ทรายและกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม  2559

                 ไตรมาสที่ 3  กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2559 โดย อสม. พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดงขี้เหล็กและโรงเรียนวัดเกาะ

                 ไตรมาสที่ 4  กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลาย การใส่ทราย การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

                           

   
  [แนบไฟล์] :