หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลวังหว้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้


 
   
   
   
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังหว้า  
สำนักปลัด


 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐  
สำนักปลัด


 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐  
สำนักปลัด


 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐  
สำนักปลัด


 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  
สำนักปลัด


 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง แผน อัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
สำนักปลัด


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560  
ด้วยเทศบาลตำบลวังหว้า ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี ว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ  
ออกเสียงสร้างสรรค์ ร่มพลังประชามติ 7 สิงหาคม 2559


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือดออก


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย