หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลวังหว้า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นฯ
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2561

 
โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

 
โครงการซ้อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561

 
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561

 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี2561
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561

 
ประชุมประชาคมตำบลเรื่องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 
วันที่ 9 มีนาคม 2559 : พิธีมอบทุนการศึกษา ประสานงานโดยเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559

 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 : เทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกับพุทธสามาคมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมพัฒนาศีลธรรมบุคลากร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 
วันที่14 กุมภาพันธ์ 2559 : วัดดงขี้เหล็ก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานเทศกาล ขอมอบหัวใจ เก็บไว้ในกุญแจ โดยมีกิจกรรม คล้องกุญแจคู่รักร่วมกัน ลอยดอกบัวประทีปเพื่อบูชาพระประจำวัดเกิด ประกวดสาวประเภทสอง
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 : การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ( หมู่ 7 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7) พร้อมกับเทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

 
วันที่ 29 มกราคม 2559 : การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ( หมู่ 5 ณ โรงอาหาร โรงเรียนวัดเกาะ) พร้อมกับเทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559

 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ( หมู่ 4 ณ ศาลา SML) พร้อมกับเทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2559

 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ( หมู่ 3 ณ ศาลา SML) พร้อมกับเทศบาลตำบลวังหว้าได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559