พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลวังหว้า ลงวันที่ [ 2016-10-10 14:10:00 ]
   
2
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ลงวันที่ [ 2014-10-27 15:12:21 ]
   
3
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานตมภารกิจ การจัดเก็บรายได้ ลงวันที่ [ 2016-10-04 15:45:10 ]
   
4
คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ลงวันที่ [ 2014-10-29 16:16:53 ]
   
5
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ลงวันที่ [ 2016-10-07 12:06:12 ]
   
6
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ลงวันที่ [ 2018-01-16 10:28:03 ]
   
7
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย ลงวันที่ [ 2018-01-16 10:30:00 ]
   
8
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่ [ 2018-01-16 10:32:45 ]
   
9
คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตประกิบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต) ลงวันที่ [ 2018-01-30 10:35:42 ]
   
10
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ลงวันที่ [ 2018-01-30 10:38:36 ]
   
11
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปฃี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ลงวันที่ [ 2018-01-30 10:41:11 ]
   
12
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ลงวันที่ [ 2018-01-30 10:43:55 ]
   
13
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ลงวันที่ [ 2018-01-30 10:45:08 ]
   
14
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงวันที่ [ 2018-01-30 10:46:28 ]
   
15
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ลงวันที่ [ 2018-01-30 10:47:44 ]
   
16
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ลงวันที่ [ 2018-01-30 10:49:25 ]
   
17
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ลงวันที่ [ 2018-01-30 10:50:36 ]