พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 0 543

 
โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดดงขี้เหล็ก วัดเกาะ และวัดคลองชะโด ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562

 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี2562
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 
โครงการเทศบาลตำบลวังหว้าเคลื่อนที่ ออกให้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และกิจกรรมมือถือแลกไข่ หมู่ 5, หมู่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

 
โครงการเทศบาลตำบลวังหว้าเคลื่อนที่ ออกให้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และกิจกรรมมือถือแลกไข่ ณ ศาลา SML หมู่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นฯ
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2561

 
โครงการซ้อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561

 
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561

 
ประชุมประชาคมตำบลเรื่องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 
วันที่ 9 มีนาคม 2559 : พิธีมอบทุนการศึกษา ประสานงานโดยเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559

 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 : เทศบาลตำบลวังหว้า ร่วมกับพุทธสามาคมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมพัฒนาศีลธรรมบุคลากร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหว้า
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 
วันที่14 กุมภาพันธ์ 2559 : วัดดงขี้เหล็ก ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานเทศกาล ขอมอบหัวใจ เก็บไว้ในกุญแจ โดยมีกิจกรรม คล้องกุญแจคู่รักร่วมกัน ลอยดอกบัวประทีปเพื่อบูชาพระประจำวัดเกิด ประกวดสาวประเภทสอง
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559