พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดที่ 30 กันยายน 2562 2020-03-24 1  
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-02-17 17  
3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลวังหว้า 2019-07-11 2223  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2019-06-30 2215  
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2019-06-30 2210  
6 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-06-30 2208  
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2019-06-30 2197  
8 ประกาศเทศบาลตําบลวังหว้า เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลวังหว้า 2019-06-30 2198  
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-06-30 2227  
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 2019-06-30 2217  
11 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 2019-06-30 2239  
12 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2019-06-29 2218  
13 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-06-26 2216  
14 เทศบาลตำบลวังหว้า แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2019-06-26 2233  
15 เทศบาลตำบลวังหว้า แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2019-06-26 2239  
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวังหว้าและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-11-12 2232  
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวังหว้าและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-08-10 2213  
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวังหว้าและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-11 2210  
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลวังหว้าและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาตำบลวังหว้า สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-01-31 2226  
20 ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-10-18 5536