พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-06-27 14:44:42 ]
   
2
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:13:45 ]
   
3
พรบ.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายปี2549.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:14:56 ]
   
4
พรบ.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบป ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:15:56 ]
   
5
พรบ.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:16:44 ]
   
6
พรบ.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5).pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:18:55 ]
   
7
พรบ.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือ พ.ศ.2535.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:25:17 ]
   
8
พรบ.พระราชบัยัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:25:49 ]
   
9
พรบ.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลและรักษาและคุ้มครองพ.ศ.2544.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:26:15 ]
   
10
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:32:26 ]
   
11
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:33:43 ]
   
12
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:34:13 ]
   
13
รบ.การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:34:58 ]
   
14
รบ.งบประมาณ.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:35:27 ]
   
15
รบ.นอกเวลาราชการ.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:35:59 ]
   
16
รบ.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 แก้ไข ฉ.3 พ.ศ. 2544.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:36:29 ]
   
17
รบ.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 แก้ไข ฉ.4 พ.ศ. 2547.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:36:54 ]
   
18
รบ.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:37:21 ]
   
19
รบ.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:37:46 ]
   
20
รบ.ว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:38:14 ]
   
21
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548.pdf ลงวันที่ [ 2013-04-07 16:38:42 ]