พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ [ 2014-11-21 11:28:18 ]
   
2
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ [ 2014-11-21 11:30:13 ]
   
3
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ลงวันที่ [ 2016-12-23 10:02:59 ]
   
4
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ [ 2017-02-28 14:50:13 ]
   
5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ [ 2017-04-26 14:57:09 ]
   
6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ [ 2017-08-15 14:59:25 ]
   
7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ [ 2017-08-30 15:01:07 ]
   
8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ [ 2017-10-27 15:02:31 ]
   
9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-02-26 15:19:26 ]
   
10
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-04-26 15:21:33 ]
   
11
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-08-15 15:22:53 ]
   
12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-08-29 15:24:02 ]
   
13
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-11-09 15:26:12 ]
   
14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-03-04 11:52:36 ]
   
15
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-07-02 11:54:19 ]
   
16
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-08-01 11:55:06 ]
   
17
บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ [ 2019-08-09 11:57:10 ]
   
18
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-08-21 11:58:22 ]