พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562




หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
แผนที่เทศบาลตำบลวังหว้า

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลวังหว้า
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างเทศบาลตำบลวังหว้า
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหว้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหว้า
ทำเนียบพนักงานเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล.
การประชุมประชาคมตำบล
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
การป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
รอบรั้วเพื่อนบ้านอาเซียน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.
กฏระเบียบกระทรวง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลวังหว้า
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(สขร.)
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงาน งบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ [ 2013-11-07 11:57:03 ]
   
2
รายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ลงวันที่ [ 2014-11-21 11:25:20 ]
   
3
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ [ 2015-10-29 11:18:06 ]
   
4
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ [ 2016-10-12 11:33:40 ]
   
5
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ [ 2017-10-16 11:37:48 ]
   
6
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-10-11 11:40:30 ]
   
7
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-04-30 10:12:18 ]
   
8
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐) ลงวันที่ [ 2018-01-15 14:06:41 ]
   
9
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๑) ลงวันที่ [ 2018-04-20 14:09:24 ]
   
10
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑) ลงวันที่ [ 2018-07-12 14:13:23 ]
   
11
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑) ลงวันที่ [ 2018-10-15 14:16:15 ]
   
12
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ลงวันที่ [ 2019-01-10 13:39:53 ]
   
13
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2019-03-25 11:30:31 ]
   
14
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-11-05 16:50:31 ]
   
15
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2018-12-04 16:58:25 ]
   
16
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ลงวันที่ [ 2019-01-04 16:59:38 ]
   
17
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-02-07 09:28:32 ]
   
18
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-03-05 09:30:46 ]
   
19
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-04-05 09:32:05 ]
   
20
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑) ลงวันที่ [ 2019-01-10 15:14:29 ]
   
21
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ลงวันที่ [ 2019-04-10 15:17:42 ]
   
22
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-05-03 10:27:08 ]
   
23
เทศบาลตำบลวังหว้า รายการการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-04-03 16:54:00 ]
   
24
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเอกสารแนบ ลงวันที่ [ 2019-10-16 15:44:50 ]
   
25
ประกาศเทศบาลตำบลวังหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ลงวันที่ [ 2019-07-04 11:41:55 ]
   
26
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-06-04 11:44:27 ]
   
27
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-07-05 14:46:29 ]
   
28
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-08-02 14:47:12 ]
   
29
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-09-03 14:48:07 ]
   
30
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ลงวันที่ [ 2019-10-02 10:41:16 ]
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย